Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Anytimers applicatie (hierna: “de App”). De App wordt je aangeboden door Marco. (Hierna: “Marco”, “Ik”, “Wij”, “Ons”).

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden worden de voorts volgende begrippen gebruikt: Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die van de App gebruik maakt. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden die tevens zijn te raadplegen op https://anytimersapp.web.app/gebruikersvoorwaarden.html.
 2. Door gebruik te maken van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden, de installatie ervan en het maken van een account in de App), aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 Gebruik

 1. Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Gebruiker in te loggen en wordt er een account aangemaakt.
 2. Je staat ervoor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je account opgeeft, juist en actueel is.
 3. Het is niet toegestaan een account op naam van een ander te maken.
 4. De Gebruiker dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn/haar account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruik van de App door onbevoegden is niet toegestaan.
 5. Indien de Gebruiker jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij de App te verwijderen. Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, garandeert de Gebruiker dat hij/zij 18 jaar of ouder is.
 6. De Gebruiker krijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat waarvoor de App gedistribueerd is door Ons.

Artikel 3 Misbruik

 1. Het gebruik van de App is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te verspreiden via de App.
 2. Het is de Gebruiker voorts niet toegestaan de App:
  • te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’;
  • aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de App gebruik kunnen maken;
  • op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;
  • te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, verspreiden van virussen en
  • andere schadelijke software;
  • te gebruiken voor commerciële doeleinden;
  • te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Ons;
  • te gebruiken op een manier die op enige manier misleidend is;
  • te gebruiken op een zodanige manier dat de werking ervan verstoord kan worden;
  • te gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van ons en/of derden.

Artikel 4 Gegevensverwerking en privacy

 1. Van deze Gebruikersvoorwaarden maakt deel uit de privacyverklaring van Ons voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is tevens te raadplegen op https://anytimersapp.web.app/privacy-policy.html.
 2. Door gebruik te maken van de functies van de App, verleent de Gebruiker aan Ons toestemming voor het verwerken van de gegevens die de Gebruiker hierin plaatst. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken door uw account te verwijderen en de App te verwijderen van uw mobiele apparaat.

Artikel 5 Onderhoud/aanpassingen

 1. Wij onderhouden de App en kunnen updates uitbrengen om aanpassingen aan te brengen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of prestaties te verbeteren.
 2. Wij hebben voorts het recht om informatie op de App te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 6 Beëindiging gebruiksrecht

 1. De Gebruiker heeft een gebruiksrecht voor onbepaalde duur en kan het gebruik van de App op ieder moment beëindigen door zijn/haar account te verwijderen en de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.
 2. Wij kunnen het gebruiksrecht van de App ten aanzien van één of meer Gebruikers - met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen - beëindigen in geval van misbruik van de App, gebruik van de App in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden en/of indien Wij hinder of schade ondervinden, zulks uitsluitend naar Ons oordeel.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) de App, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen etc, berusten bij Ons of haar licentiegevers.
 2. Het is niet toegestaan om de App geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Ons over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de Gebruiker.
 3. We geven je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de App en enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 4. Je behoudt zelf de intellectuele eigendomsrechten op door jou in het kader van de App geplaatste foto’s, video’s en/of teksten zoals je profielfoto (“Inhoud”).
 5. Je erkent en stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen/uploaden van Inhoud automatisch aan ons een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze Inhoud openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de App vereist is.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de App altijd virusvrij zal zijn, zonder onderbreking, storing of fouten zal functioneren of beschikbaar zal zijn dan wel dat de informatie op de App altijd foutloos zal zijn. Wij bieden geen technische ondersteuning.
 2. Wij kunnen de App tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder indirecte schade, gemiste besparingen, etc.), verminking of verlies van data als gevolg van gebruik van de App.
 4. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar account. Wij zijn niet aansprakelijk voor de uitingen en/of informatie die door Gebruikers worden verspreid via de App.
 5. Bij het gebruik van de App is de Gebruiker zich ervan bewust dat alcohol gevaarlijk is voor de gezondheid. Als je doorgaat, bevestig je dat je je bewust bent van de eventuele gevolgen die het gebruik van de App met zich mee kan brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel (waaronder indirect schade, letsel en/of verminking) als gevolg van gebruik van de App. Zie ook Artikel 8.1.

Artikel 9 Wijziging gebruiksvoorwaarden

 1. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt bij het gebruik van de App en op Gebruikersvoorwaarden. Bij continuering van het gebruik van de App stemt de Gebruiker in met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Deze treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een andere datum die wordt genoemd in de bekendmaking.

Artikel 10 Melding onrechtmatig gebruik

 1. Wanneer je merkt dat oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de App, kun je hiervan een melding maken door een bericht te sturen aan anytimersapp@gmail.com. Wij kunnen vervolgens besluiten al dan niet tot verwijdering van een account over te gaan. Wij zijn nooit verplicht proactief te screenen op mogelijk onrechtmatig gebruik.

Artikel 11 Gratis

De App word je gratis aangeboden door Ons. Om de App kosteloos te kunnen blijven aanbieden, gelden de volgende voorwaarden:

 1. Gebruik van de App is voor eigen risico. Je vrijwaart ons voor alle schade die ontstaat als gevolg van jouw gebruik van de App.

Artikel 12 Overig

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de App of daarmee samenhangen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 3. Wij mogen rechten en verplichtingen die uit deze Gebruikersvoorwaarden voortvloeien, overdragen aan een derde. We zullen je hierover altijd tijdig vooraf informeren. Indien je de App daarna niet wilt blijven gebruiken kan je je account verwijderen en de App van je mobiele apparaat verwijderen of de-installeren.

Laatst bijgewerkt op 08-07-2020